Regulamin

Regulamin kursów grupowych 2021

 • Wszystkie taryfy są włącznie z podręcznikiem. Nie ma innych dodatkowych kosztów.
 • Zapłata za kurs przelewem może być przelana na IBAN NL29TRIO0338511377 podając numer faktury(Na wszelki wypadek BIC: TRIONL2U)
 • Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką.
 • Po dokonaniu zapłaty każdy kursant otrzyma mailem potwierdzenie.
 • Rozpoczęcie kursu jest dopiero możliwe od minimalnej ilości zameldowanych osób, minimum 6. W celu zachowania jakości, lekcje odbywają się w grupach maksimum 12 osób.
 • Cała suma zostanie kursantom zwrócona, kiedy już zapłacili, a kurs został odwołany.
 • Anulowanie uczestnictwa w kursie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu zapisania na kurs. W takim przypadku cała suma zostanie zwrócona. Ewentualny zwrot opłaty za kurs nastąpi zawsze w ciągu tygodnia.
 • W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela.   
 • Po zakończeniu kursu każdy jego uczestnik otrzymuje na ostatniej lekcji certyfikat ukończenia kursu. Osoby, które nie mają możliwości osobiście odebrać certyfikatu, otrzymają go pocztą. Podstawą otrzymania certyfikatu jest  obecność przynajmniej na 8 lekcjach.
 • Copyright 2017: Wszystkie teksty, rysunki oraz wszystkie inne informacje podlegają prawom autorskim szkoły Tulipan. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana lub publikowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody szkoły Tulipan. Naruszenie jakichkolwiek praw autorskich szkoły Tulipan, grozi wszczęciem postępowania sądowego.

Algemene voorwaarden groepscursussen 2021

 • Bij alle tarieven zijn de kosten voor het werkboek en overig lesmateriaal inbegrepen. Er zijn geen overige kosten.
 • Wanneer men wenst de betaling voor de cursus te doen per handmatige bankoverschrijving, kan het bedrag worden overgemaakt op IBAN NL29TRIO0338511377 onder vermelding van het factuurnummer. (Indien nodig - BIC: TRIONL2U)
 • Het is niet mogelijk om de cursus contant de betalen.
 • Na betaling ontvangt elke cursist hier per mail een bevestiging van.
 • De cursus kan pas doorgaan wanneer er minimaal 6 personen voor staan ingeschreven. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen, worden de lessen gegeven in groepen van maximaal 12 personen.
 • Wanneer de cursus wordt geannuleerd door de taalschool, ontvangen de cursisten die al hebben betaald volledige restitutie.
 • Na de inschrijving heeft de cursist nog 14 dagen bedenktijd. In geval van annulering binnen deze 14 dagen ontvangt de ingeschrevene volledige restitutie. Eventuele restitutie vindt altijd binnen een week plaats. 
 • In het geval van ziekte of nood kunnen de lessen tot kort voor aanvang door de docent worden geannuleerd.
 • Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer tijdens de laatste les een certificaat van voltooiing van de cursus. Mensen die het certificaat niet persoonlijk kunnen afhalen, krijgen het per post toegestuurd. De basis voor het behalen van het certificaat is aanwezigheid bij minimaal 8 lessen.
 • Copyright 2017: Alle teksten, tekeningen en overige informatie vallen onder het copyright van Tulipan – Nederlandse Taalschool voor Polen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tulipan. Overtreding van eventuele auteursrechten van Tulipan kan leiden tot juridische procedures.